הליטאים

סדרת מפגשים בהנחיית ד"ר שלמה טיקוצינסקי

הישיבה הליטאית החלה את דרכה במזרח אירופה של המאה ה 19-ומאז נעשתה אבטיפוס למוסדות לימוד תורה בעולם החרדי כולו. בסדרה זו נתחקה אחר השורשים ההיסטוריים של מוסד הישיבה, תצורותיו השונות לפי עדה וחצר ואחר עמידתו אל מול אתגרי הזמן.

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא