תנאי שימוש באתר בית אבי חי

גולשים יקרים!

 

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המהווים הסכם בינינו וביניכם, בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש".

חשוב לדעת! 

השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה, רישום לקבלת ניוזלטרים, רכישת כרטיסים דרך האתר ורישום והשתתפות באירועים וירטואלים) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. הגישה לאתר, הגלישה והשימוש בו כפופים לתנאי השימוש ולכל דין.

אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בו ובשירותיו בכל דרך אחרת. 
הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לבית אבי חי על פי כל דין. 

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

.

 

מבוא 

 1. עמותת בית אבי חי ע.ר. 580465011 (להלן – "בית אבי חי"), מפתחת ומפעילה את אתר האינטרנט, אשר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות בית אבי חי שכתובתו www.bac.org.il, או כל שם של תת מתחם (sub-domain) (להלן: "אתר האינטרנט"). בנוסף, בית אבי חי מפעיל סביבות תוכן במסגרת פלטפורמות אחרות, כגון: פייסבוק, אינסטגרם ויו-טיוב (להלן יחד: "סביבות תוכן"), ומקיים אירועי תוכן וירטואלים, בין היתר באמצעות זום או כל ממשק וידאו אחר ("אירועים וירטואלים") וכל האמור בתנאי שימוש אלה יחול באותה מידה הן על השימוש באתר האינטרנט והן על השימוש בסביבות התוכן ובאירועים הוירטואלים, ועל כל תוכן אשר יוצג בהם (לעיל ולהלן כולם יחד: "האתר").
 2. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.
 3. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 
 4. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות (אך לא רק) טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד, טאבלטים וכדומה.
 5. תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.
 6. בית אבי חי שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש וכן לחסום או להגביל, ללא הודעה מוקדמת, גישה לאתר, בכל עת. עליכם לבדוק, מידי פעם, את האתר, את ההודעות המשפטיות המופיעות בו ואת יתר התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אתכם.
 7. בית אבי חי יהיה רשאי לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או חלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 8. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

8.1.  "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו. 

8.2.  "האחראי": הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין. 

8.3.  "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

 1. אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומרים, התכנים והמידע שבאתר (לרבות, בין היתר, שם האתר, צילומים, איורים, סמלים ועוד) הינם בבעלותו הבלעדית של בית אבי חי או מי שהעניק לו את רישיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות, שימוש, זכות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן; מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים השונים הקשורים לאתר הינם בבעלותו הבלעדית של בית אבי חי ו/או מי מטעמו. האתר מוגן על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה בו תפרו את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתר, ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר תפקע לאלתר. כל הזכויות שמורות לבית אבי חי.
 2. בית אבי חי ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, בכפוף להוראות כל דין. 
 3. הגולש מוותר על כל זכויותיו בכל תוכן המועלה לאתר על ידו ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה תהיינה של בית אבי חי בלבד. 
 4. על ידי משלוח, הצבה או העברה של חומר, תוכן או מידע ("חומר") על ידך לאתר זה, הגולש מצהיר ומאשר כי חומר זה אינו סודי, אינו כפוף לזכויות בעלות, זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן ואינו מפר הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות חומרים שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומרים בעלי תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס או בוטה, או על העלאת כל חומר אשר יכול לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית או שיש בו כדי להפר את דיני הקניין הרוחני, דיני הגנת הפרטיות, דיני לשון הרע וכל דין אחר.
 5. בית אבי חי אינו אחראי לתכנים המוזנים ו/או מועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים והוא לא יוכל למנוע קיומו באתר של חומר פוגע ו/או מפר זכויות ו/או מפר דין כלשהו ולא יהיה אחראי לכך.
 6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי (אך לא חייב), בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם קיבל דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור המועלה על ידי גולש ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליו לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. נוהל הודעה והסרה - מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 13-14 לעיל - גולש שסבור כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע לבית אבי חי על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת info@bac.org.il. הודעת הגולש תכלול פרטים מדויקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. הגולש יפרט באופן מדויק, מהו התוכן אליו מתייחסת פנייתו, מהן זכויותיו בקשר לתוכן זה ומהי ההפרה לה הוא טוען, ויספק כל פרט נוסף, מידע ומסמך שיתבקש לספק בקשר לכך. היה והתוכן יימצא מפר, הוא יוסר ותשלח על הגולש הודעה על כך בדואר אלקטרוני. לבית אבי חי לא תהיה כל אחריות בקשר עם תוכן שהועלה ו/או עם הסרת תוכן כאמור, ובכל מקרה בו תועלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם תוכן ו/או הסרה כאמור, ישפה הגולש את בית אבי חי על כל נזקיו והוצאותיו בקשר עם כך, מיד עם דרישתו הראשונה.
 8. בית אבי חי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בית אבי חי שומר על זכותו להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה, בית אבי חי לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
 9. בית אבי חי רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 
 10. בית אבי חי יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

 1. הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

19.1.   הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין והמשתמשים מטעמו עושים כן בהרשאתו. 

19.2.   הוא יציית לתנאי שימוש אלה במלואם וכן להוראות בית אבי חי ולהוראת כל דין, במסגרת שימושו באתר, והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידו ועל ידי כל משתמש מטעמו. 

19.3.   כל מידע שהוא ימסור לבית אבי חי או לכל גורם אחר לצורך רישום ו/או רכישה ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסם, ימסור ויועלה על ידו לכל צורך שהוא יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.

19.4.   כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי בית אבי חי לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם בית אבי חי ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 

19.5.   כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוחסנו במאגר מידע, כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן ובכפוף להוראות כל דין. 

19.6.   כי ידוע לו שבית אבי חי אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 

19.7.   לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של בית אבי חי מראש ובכתב. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי בית אבי חי עלול להיות מחויב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שבית אבי חי יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו לבית אבי חי בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה של הפרת סעיף זה על ידו יהיה בית אבי חי זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.

19.8.   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 19.7, כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי בית אבי חי, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור בית אבי חי וכי כל הזכויות שמורות לבית אבי חי, בנוסח ובאופן שיאושר מראש על ידי בית אבי חי. 

19.9.   לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות. 

19.10.    לפצות ו/או לשפות מיד עם דרישה ראשונה את בית אבי חי ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד בית אבי חי בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, שומר בית אבי חי על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים כאמור, והגולש מתחייב לשתף פעולה עם בית אבי חי בכל הליך כאמור.

שירות קבלת ניוזלטרים

 1. כל גולש מעל גיל 18 (לרבות חברות ותאגידים) יהיה רשאי להירשם לשירות קבלת ניוזלטרים (דיוור) מבית אבי חי - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי בית אבי חי ויכלול מידע, עדכונים ופרסומים שונים לגבי האירועים, המופעים, הפרויקטים המיוחדים והפעילויות השונות של בית אבי חי (להלן: "השירות"). ההצטרפות לשירות הינה חינם.
 2. גולש המצטרף לשירות מקבל על עצמו את כל תנאי השימוש האלה ומתחייב לפעול על פיהם.
 3. ברישום לשירות מהאתר של בית אבי חי נותן הגולש את הסכמתו לתנאי השימוש האלה, לרבות לשימוש בפרטיו והכללתם במאגר מידע כמפורט במסמך זה.
 4. בהצטרפותו לשירות הדיוור מאתר בית אבי חי, מסכים המשתמש כי בית אבי חי יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להעביר את פרטיו לגופים אחרים לצורך התאמה ושיפור בתנאי השירות, ובתנאי כי הגוף השלישי אליו יועברו הפרטים לא יעשה בהם שימוש מעבר למותר לו על פי החוק, ישמור על סודיותם ולא יעבירם לגוף אחר כלשהו ללא הסכמת בית אבי חי וכי פרטיותם של המשתמשים לא תפגע. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לכתובת info@bac.org.il.. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאי בית אבי חי, לפי שיקול דעתו, לבטל את ההרשמה לשירות.
 5. כל משתמש בשירות יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לשירות בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי בית אבי חי
 6. בית אבי חי רשאי לא לאשר הצטרפות אדם לשירות הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו ובלא שתהיה עליו חובה לנמק את סירובו.
 7. המשתמש בשירות יהיה אחראי לדווח לבית אבי חי בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. בית אבי חי לא יהיה אחראי לאי קבלת השירות בגלל אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.
 8. בית אבי חי יהיה רשאי להחליט בכל עת על הפסקת השירות.

שימוש בשירותי הודעות 

 1. האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד שירותי פורומים, בלוגים, צ'אטים, קהילות וכדומה (כל השירותים הנ"ל להלן: "שירותי הודעות"). שירותי ההודעות הנן בגדר תקשורת ציבורית, כך שכל תוכן המפורסם או מועלה במסגרת שירותים אלה על ידי כל גולש חשוף וגלוי לעיונם של אחרים. לפיכך, בכל שימוש בשירותי ההודעות יש לנקוט זהירות בפרסום נתונים אישיים, פרטים מזהים של הגולש עצמו או של כל אחד הקשור אליו או של כל פרט רגיש אחר.
 2. השימוש בשירותי ההודעות יעשה אך ורק למשלוח ולקבלת הודעות ומידע המתאימים לכל שירות. במסגרת השימוש בשירותי הודעות אין לבצע את הפעולות הבאות: 

29.1.        הפרת כל דין או הסכם, לרבות תנאי שימוש אלה.

29.2.        איום, העלבה, הפחדה, הטרדה, השמצה של כל אדם אחר, לרבות כל תאגיד.

29.3.        פרסום ו/או הפצה ו/או העלאת קבצים (upload) של כל מידע, תוכן, פרטים או כל חומר אחר מכל סוג שהוא, אשר יש בו משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק: הפרת החוק הפלילי, הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה בפרטיות ו/או בשם הטוב, לשון הרע, ניבול פה, תועבה, השמצה הסתה ותכנים פורנוגרפיים.

29.4.        הפצה ו/או פרסום ו/או העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, "סוס טרויאני", "תולעת" ו/או כל קובץ אחר העלול להזיק ו/או לפגוע ו/או להעביר מידע כלשהו המצוי ברשות צד שלישי ללא ידיעתו והסכמתו של אותו צד שלישי או העלולים לפגוע בצד שלישי או ברכושו.

29.5.        ביצוע סקרים, משאלים, תחרויות, מכתבי שרשרת ו"משחקי פירמידה".

29.6.        כל פרסום ו/או מידע ו/או הצעה בעלי אופי מסחרי.

29.7.        כל הגבלה, הפרעה או מניעה של שימוש והנאה של גולשים אחרים בשירותי ההודעות ו/או באתר. 

 1. בית אבי חי יהיה רשאי, אך לא חייב, לפקח על פעילות שירותי ההודעות, ובכלל זה יהיה רשאי לבחון ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן המופיע בשירותי ההודעות, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד בית אבי חי לביצוע האמור לעיל, ואין בו כדי להטיל על בית אביחי אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריות הגולש. 
 2. בית אבי חי מספק את הפלטפורמה לשירותי ההודעות, אך אינו אחראי לתוכן המפורסם בה על ידי הגולשים. לפיכך, בית אבי חי לא יישא בכל אחריות בגין פרסום תכנים כלשהם במסגרת שירותי ההודעות ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. 

רכישת כרטיסים באמצעות האתר

 1. האתר מציע אפשרות לרכישה מקוונת של הכרטיסים למופעים ו/או אירועים בבית אבי חי. מובהר, כי מכירת המוצרים לא נעשית על ידי בית אבי חי, אלא על ידי חב' "סמארטיקט בע"מ" ("חברת הכרטיסים") וכי היא נושאת באחריות הבלעדית בכל הקשור לתפעול מערך המכירות באתר (קליטת הזמנות, סליקה, חיוב, שילוח וכל הקשור בכך). גולש אשר יבחר לבצע רכישת כרטיסים מקוונת יהיה כפוף, בנוסף לתנאי השימוש האלה, לתקנון של חברת הכרטיסים וידרש לאשר את הסכמתו לתקנון של חברת הכרטיסים בעת ביצוע הרכישה.
 2. באתר תתאפשרנה רכישות כרטיסים על ידי הגולש, ובלבד שמלאו לו 18 שנים. רכישות אלה תהיינה כרוכות במסירת פרטים כפי שיידרש על מנת לבצע את הרכישה. למען הסר ספק, כל הפרטים אותם יידרש הגולש למסור בעת ביצוע הזמנת הכרטיס, יגיעו ישירות לחברת הכרטיסים ולא אל בית אבי חי, ובית אבי חי אינו נושא באחראיות כלשהי בקשר עם מסירת המידע ו/או עם השימוש שייעשה על ידי חברת הכרטיסים בנתונים אלה. ידוע לגולש והוא מסכים, כי הצהרת הפרטיות של בית אבי חי המפורסמת באתר אינה חלה על חברת הכרטיסים וייתכן שחברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטים המועברים אליה, שלא בהתאם להצהרת הפרטיות של בית אבי חי. 
 3. הגולש מתחייב למסור, בעת ביצוע הזמנת כרטיס, את כל הפרטים הנדרשים לכך באופן מלא ומדויק. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא מלאים, אם הגולש מסר פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, לא יהיה בית אבי חי אחראי לכל תקלה בהזמנת הכרטיסים ו/או במסירתם לגולש.
 4. במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש עד יום לפני מועד האירוע יהא הגולש זכאי החזר כספי. (יום לפני האירוע נחשב עד חצות הלילה)
 5. במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש ביום האירוע (מחצות הלילה) לא יהיה בית אבי חי מחויב להחזיר סכום כלשהו שנגבה על ידו, והחזר כספים ייעשה במקרים חריגים בלבד, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של בית אבי חי.

מדיניות בית אבי חי בנוגע לתוכן ומועדי אירועים, איסוף כרטיסים וכניסה לאירועים פרונטליים

 1. לאירועים בחינם:

37.1. בית אבי חי מאפשר להזמין מראש  2 כרטיסים בלבד לאדם אחד.

37.2. הכרטיסים שהוזמנו מראש יישמרו עבור המזמין בקופת בית אבי חי, עד ל- 20 דקות לפני שעת תחילת האירוע. אם המזמין לא יאסוף את הכרטיסים עד ל-20 דקות לפני שעת תחילת האירוע, יוחזרו הכרטיסים לקופה, תבוטל הזמנת הכרטיסים ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית אבי חי ו/או בית אבי חי בקשר עם כך.

 1. לאירועים בתשלום:

38.1. הכרטיסים יישמרו למזמין בקופת בית אבי חי עד לשעת תחילת האירוע, ולאחר מכן לא יישמרו למזמין הכרטיסים, הזמנתו תבוטל, מבלי שיהיה זכאי להחזר כספי ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית אבי חי ו/או מי מטעמה בקשר עם כך.

 1. לכל האירועים(בין שבחינם ובין שבתשלום):

39.1. לא תתאפשר כניסה לאירוע לאחר 20 דקות אחרי שעת תחילת האירוע. על אף האמור בסעיף זה, מנהל האירוע רשאי להחליט במקרים מסוימים על פי שיקול דעתו הבלעדי כי הכניסה לאירוע לא תתאפשר גם מיד לאחר תחילת האירוע ובמקרים מסוימים אחרים, להתיר כניסה לאירוע גם לאחר 20 דקות מתחילת האירוע. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בית אבי חי בקשר עם הכנסתו או אי הכנסתו לאירוע בכל מקרה בו הגיע לאחר שעת תחילת האירוע.

39.2. לבית אבי חי שמורה הזכות לבצע בכל עת שינויים בתכניה מכל מין וסוג (לרבות תוכן, תאריך, שעה, מיקום, אורך של הופעה, אומנים ו/או שחקנים המופיעים וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת לגולש ומבלי שהגולש יהיה זכאי לפיצוי או לסעד כלשהם, למעט החזר התשלום בעבור הכרטיסים, אך ורק בהתמלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:

39.2.1.                   תאריך האירוע השתנה או האירוע בוטל.

39.2.2.                   שעת תחילת האירוע השתנתה בפרק זמן שעולה על 30 דקות

39.2.3.                   דמות מרכזית מבין משתתפי האירוע הוחלפה

 1. בנוסף לאמור בהסכם זה, יחולו על רכישות כרטיסים התנאים המפורטים באתר ו/או על גבי הכרטיסים עצמם בנוגע לאירוע הספציפי.
 2. בית אבי חי שומר לעצמו את הזכות להחליט מתי ובאיזו דרך ו/או אמצעי (מכירה טלפונית בלבד, מכירה באתר בלבד, מכירה בקופות הפרונטליות שבבניין בית אבי חי בלבד), או שילוב שלהם, יימכרו הכרטיסים לאירוע מסוים.

אירועים וירטואלים

 1. אירוע וירטואלי נערך ומתפקד בדומה לאירוע בימתי וחלים עליו כל הכללים החלים באירוע פרונטלי, למעט השינויים המתחייבים ממהות הפורמט הוירטואלי. בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

42.1. למרצה או מנחה האירוע הוירטואלי נתון מעמד מיוחד של מנהל האירוע ודובר יחיד אשר רק הוא מורשה להיות פעיל באירוע הוירטואלי, לדבר, להציג, להפעיל אפשרויות שונות ועוד.

42.2. המשתתפים באירוע הוירטואלי הם בגדר קהל פאסיבי ואינם משתתפים אקטיביים (למעט מקרים מיוחדים בהם יותר למשתתפים להיות פעילים, בהיקף ובאופן שיותר להם – וזאת לפי היתר מפורש שניתן להם מראש). אין סימטריה או שוויון בין המשתתפים לבין המרצה/מנחה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בגין כך.

42.3. על כל המשתתפים לכבד את המאורע ולהתנהג באופן דומה להתנהגות מכובדת באירוע פרונטלי באולם. בכלל זה על המשתתפים לשבת באופן מנומס ומכובד, להיות לבושים כראוי, להפעיל את המצלמה, לא לאכול או לישון או להתנהל בכל אופן שאינו הולם.

 1. בית אבי חי רשאי להפסיק את השתתפותו של כל גולש באירוע וירטואלי, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית אבי חי וללא צורך בהנמקה.
 2. בית אבי חי רשאי להגביל או למנוע את היכולת של המשתתפים לעשות שימוש ב-CHAT במהלך אירוע וירטואלי.
 3. בית אבי חי אינו מתחייב ואינו חייב להשיב על שאלות גולשים ב-CHAT או בכל דרך אחרת, ובית אבי חי רשאי לבחור לפי שיקול דעתו, האם להשיב על שאלה מסוימת אם לאו ו/או האם להעביר שאלות מסוימות למרצה או מנחה אירוע הזום על מנת שישיב עליהן ו/או לא להשיב כלל על שאלה מסוימת או על כל השאלות.
 4. בית אבי חי רשאי לשלוט במיקרופונים ו/או במצלמות של כלל משתתפי הזום ובכלל זה להפעיל עבור המשתתפים כולם או חלקם מצב "השתק" במיקרופונים ו/או לכבות עבור המשתתפים או חלקם את המצלמות - וזאת ללא צורך בקבלת אישור מהמשתתפים.
 5. המשתתף לא יקליט ו/או יצלם ו/או יתעד את האירוע הוירטואלי כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, ולא יעשה באירוע, כולו או חלקו, כל שימוש.
 6. בית אבי חי רשאי, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לאפשר לגולש מסוים להשתתף באירוע וירטואלי ו/או להפסיק את השתתפותו של גולש באירוע וירטואלי בכל שלב.
 7. בית אבי חי לא ישא בכל אחריות בכל מקרה של ביטול אירוע וירטואלי ו/או עיכוב בתחילת האירוע ו/או הפסקות או תקלות באירוע ו/או בכל הקשור לאיכותו הטכנית של האירוע (לרבות אך לא רק - שמע, צפיה, השהיות, ניתוקים) והגולש מאשר כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור, וכי לא יהיה זכאי לכל פיצוי בקשר עם כך.
 8. בית אבי חי רשאי לפי שיקול דעתו לכלול חומר פרסומי במהלך האירוע הוירטואלי, לפני תחילת האירוע או אחריו.
 9. הגולש מאשר כי ידוע לו שהאירוע הוירטואלי מתקיים באמצעות ובהסתמך על פלטפורמה חיצונית לבית אבי חי (כגון תוכנת "זום" או כל תוכנת וידיאו אחרת, כפי שיפורסם ביחס לכל אירוע), אשר איננה בשליטת או באחריות בית אבי. על המשתתף לדאוג ליכולת טכנית להתחבר לאירוע בהתאם לתוכנה הרלוונטית. השתתפות המשתתף באירוע וירטואלי כפופה לכללי השימוש והתנאים החלים על השימוש באותה פלטפורמה חיצונית – שאינם קשורים לבית אבי חי ואינם באחריותה (וזאת בנוסף להיותה של השתתפותו כפופה לתנאי שימוש אלה).

 

 

הגבלת אחריות

 1. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). בית אבי חי אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי בית אבי חי נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה באתר, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.
 2. ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם בית אבי חי. ככל שדבר זה צוין באתר, לא יישא בית אבי חי באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים. 
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, בית אבי חי לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 
 4. פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד בית אבי חי לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי בית אבי חי לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינו אחראי לאמור בהם. למען הסר ספק, בית אבי חי אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד בית אבי חי ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 
 5. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). בית אבי חי אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר בית אבי חי אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צוין במפורש. בית אבי חי מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. בית אבי חי ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
 6. בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.
 7. בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

הפרת הסכם זה

 1. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיה בית אבי חי זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.
 2. במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי בית אבי חי יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.
 3. הגולש יפצה ו/או ישפה את בית אבי חי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.

שונות 

 1. בית אבי חי בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש מראש ובתנאי שזכויות הגולש לא תפגענה.
 2. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי  בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל, במחוז ירושלים, בלבד. 
 3. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין בית אבי חי לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של בית אבי חי במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 4. השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. מובהר, כי בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או הבדל כלשהו בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת. 
 5. בית אבי חי יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות: 

65.1.   באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 

65.2.   באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו.

 1. כל גולש רשאי להעביר לבית אבי חי הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@bac.org.il.

 

הצהרת פרטיות לאתר

 

הצהרת פרטיות זו בצירוף תנאי השימוש באתר מהווים יחד הסכם בין הגולש לבין בית אבי חי, ועל כן- יש לקרוא אותה ואת תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר ולפעול בהתאם.

 1. בית אבי חי, מפתח ומפעיל האתר, מייחס חשיבות רבה לשמירת פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר והוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן עליה.

 

 1. "מידע" משמעותו כל מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

 

 1. מסירת פרט או מידע כלשהו מצדו של גולש באתר אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה ולשימוש ברוב השירותים באתר, אך תידרש מסירת פרטים מסוימים לצורך קבלת שירותים מסוימים, כפי שיוגדרו על ידי בית אבי חי מעת לעת, על מנת להגן על זכויות בית אבי חי ולאפשר מתן שירותים אלה וכן לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות של בית אביחי. אם אין ברצונכם למסור פרטים אלה, אל תעשו שימוש בשירות האמור.

 2. הגולש מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומאשר בזה את נכונות הפרטים שמסר. פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע מהגולש את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, מקום בו נדרשים פרטים, לפגוע באיכות השירות הניתן לגולש, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר עם הגולש.

 

 1. מידע על אודות גולש לא יופיע באתר אלא אם הגולש הסכים לכך. הסכמת הגולש נעשה על ידי מסירת המדע. 

 

 1. המידע והנתונים האישיים הנמסרים על ידי הגולש באתר יישמרו במאגר מידע רשום, בבעלות בית אבי חי  ששמו "מאגר הלקוחות של בית אבי חי" ומספרו  700018875  ("מאגר המידע").

  הגולש מצהיר כי מסירת המידע על ידו כמו גם הסכמתו למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע במאגר המידע.

  הגולש מצהיר ומאשר כי כל מידע שהזין ו/או שנאסף עליו באתר ולא ביקש להסירו הנו מידע אשר מסר לבית אבי חי מרצונו ובהסכמתו. לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע והיא תלויה ברצונו החופשי ובהסכמתו .

  השימוש במידע שנאסף ונאגר במאגר המידע ייעשה רק על פי מדיוניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך המטרות הבאות: משלוח עדכונים על אודות המתרחש בבית אבי חי (דיוור ישיר וקשר עם הלקוח); ניהול מועדון לקוחות; ניהול מכירות – שיווק וגיוס לקוחות ובכלל זה ניתוח סטטיסטי של העדפות הלקוחות ומיטוב השירות ויעול מכירת הכרטיסים; 

  הגולש רשאי לבקש להימחק מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע בכפוף להוראות כל דין, באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים או באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: info@bac.org.il. במקרה של בקשה להימחק כאמור, רשאי בית אבי חי, לפי שיקול דעתו, לבטל את הרשמת הגולש לשירות משירותי בית אבי חי, לרבות הסרתו ממועדון הלקוחות.

  המידע האישי לא יימסר לגורם כלשהו, אך הוא או חלקו יוחזק בפועל על ידי ספקים חיצוניים של בעל המאגר להם נתונה גישה למאגר המידע לשם ניהולו הטכני והשוטף של המאגר ומועדון הלקוחות.

  אם יבקש בית אבי חי לחלוק מידע של הגולש עם גוף כלשהו, באופן החורג מן האמור לעיל, יצור קשר עם הגולש קודם לכן ויתן לו את האפשרות להסיר את המידע שלו ממאגר המידע, אלא אם כן כבר נתן הגולש את הסכמתו לשימוש כאמור קודם לכן.
 1. בית אבי חי אינו אחראי לכללי ולמדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, לרבות אתרים שקישורים אליהם (links) מופיעים באתר. על הגולשים לבדוק בעצמם את כללי ואת מדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, וכל מידע הנמסר על ידי הגולשים לאותם אתרים אחרים נמסר על אחריותם המלאה והבלעדית.

 

 1. בית אבי חי מציע שירות קבלת ניוזלטרים, עדכונים ותכנים שונים לדוא"ל או באמצעות הודעותSMS או באמצעי תקשורת אחרים אותם מסרת לבית אבי חי (דיוור). גולשים המעוניינים בהצטרפות לשירות זה על מנת לקבל מידע, עדכונים או פרסומים שונים מבית אבי חי, יוכלו למסור פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה ודוא"ל) ולהביע את הסכמתם לכך באמצעות טופס הצטרפות. גולש יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת העדכונים באמצעות פנייה לכתובת info@bac.org.il. 

 

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, בכפוף להוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ניתן לפנות בפניה כזאת לבית אבי חי לכתובת info@bac.org.il.

 

 1. לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IPשל המבקרים באתר, כתובת הדף בו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי בית אבי חי.

 

 1. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookiesאו להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 

 

 1. לידיעתכם – בית אבי חי עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם Cookies, מהמפרסמים של בית אבי חי. בית אבי חי אינו שולט ב- Cookiesאלה. משלוח Cookies על ידי צדדים שלישיים הנה פרקטיקה מקובלת ברשת האינטרנט, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח Cookies על ידי מפרסמים ו/או על ידי צדדים שלישיים.