מתוך פרשה ארצישראלית, 10.8.15

פרשה (ארצ)ישראלית
Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: