המנהיגים הגדולים - מפגש חמישי

ישיבות המוסר ביקשו לשלב את האתוס הלמדני של ישיבות ליטא עם הרעיונות והפרקטיקות החינוכיות של תנועת המוסר. ישיבת נובהרדוק התבלטה באופייה הרדיקלי והביזארי ועוררה הערכה והתנגדות במידה שווה. מה הייתה תפיסת המוסר של רבי יוסף יוזל, מייסד הישיבה ומנהיגה?

הם ייסדו תנועות דתיות ועיצבו את דמותן ואת דרכן; מי היו המנהיגים הגדולים במזרח אירופה בעת החדשה? מה היו תפיסותיהם, ומה הייתה השפעת הגומלין שלהם זה על זה? על מנהיגים והנהגה ועל כוחו של היחיד לחולל שינוי. 

מרצה: פרופ' (אמריטוס) עמנואל אטקס, החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

עוד בבית אבי חי