חבורת לימוד עם פרופ' אביגדור שנאן

משה רבנו, יציאת מצרים ומצורעים
חיבורי השמצה עתיקים תיארו את יוצאי מצרים, ומשה בראשם, כמצורעים שגורשו למדבר. 
ההרצאה – החלה בשבוע של פרשת מצורע – תעסוק במוטיב זה, ותתגלגל ממנו אל ספרות 
האגדה ויחסה כלפי המצורע וכלפי מחלת הצרעת. מתברר כי המקורות מבקשים לראות במחלה 
זו ביטוי לפגמים חברתיים-רוחניים, העולים מן הסיפור המקראי על דמויות שחלו בצרעת.

 

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית ובית אבי חי בירושלים

צילום: דנה בר סימן טוב

עוד בבית אבי חי