חידת שמשון

19.11.09

מה הקשר בין האיש ששיסע אריה, חד חידות ושיגע את הפלשתים לבין חטיבת גבעתי?

 
איור: רועי דוד מרגלית
סיפורו של שמשון, המכונה "שמשון הגיבור", מופיע בספר שופטים.

בתקופה שבה הפלשתים הציקו לעם ישראל, התגלה מלאך לאמו של שמשון. תחילה הוא התגלה אליה, ולאחר מכן גם לבעלה, מָנוח. המלאך אמר לאם שייוולד לה בן שיושיע את עם ישראל מידי הפלשתים, וכי לבן אסור לשתות יין ולגלח את שערו.

 על פי המסופר בתנ"ך, שמשון היה גיבור כבר בראשית דרכו: הוא הלך בדרך, פגש אריה ושיסע אותו. סיפור האריה מגלה פן נוסף של שמשון, פן ספרותי. שמשון מצא שבגוויית האריה התנחלו דבורים המייצרות דבש, וחד לקבוצת פלשתים את החידה המפורסמת "מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק". אין זו הפעם האחרונה שבה שמשון פונה למליצות: כאשר הפלשתים גילו את פתרון החידה באמצעות סחיטת אשתו ושמשון היה חייב לפצות אותם, הוא אמר, "לולי חרשתם בעגלתי, לא ידעתם חידתי".

 שועלים בוערים
שמשון התעמת עם הפלשתים לאורך כל הדרך. כך, למשל, כאשר התברר לו שאנשי עזה רוצים לתפוס אותו, הוא עקר את שערי העיר ונשא אותם עד חברון. שמשון אף הרג פלשתים רבים באמצעות לחי של חמור: "ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. ויאמרו איש יהודה: למה עליתם עלינו, ויאמרו: לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע עיטם ויאמרו לשמשון: הלוא ידעת כי מושלים בנו פלשתים ומה זאת עשית לנו, ויאמר להם: כאשר עשו לי כן עשיתי להם. ויאמרו לו: לאוסרך ירדנו לתתך ביד פלשתים, ויאמר להם שמשון: השבעו לי פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו לאמר: לא כי אסור נאסורך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך, ויאסרהו בשנים עבותים חדשים ויעלוהו מן הסלע. הוא בא עד לחי ופלשתים הריעו לקראתו, ותצלח עליו רוח ה' ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש ויימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לחי חמור טרייה וישלח ידו וייקחה ויך בה אלף איש. ויאמר שמשון: בלחי החמור חמור חמורתיים בלחי החמור הכיתי אלף איש. ויהי ככלותו לדבר וישלך הלחי מידו ויקרא למקום ההוא רמת לחי. ויצמא מאוד ויקרא אל ה' ויאמר: אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי, על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה" (שופטים ט"ו).

 שמשון גם שרף את שדות הפלשתים באמצעות קשירת זנבות שועלים ללפיד בוער: "וילך שמשון וילכוד שלוש מאות שועלים וייקח לפידים ויפן זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתוך. ויבער אש בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית" (שופטים ט"ו). על שם הסיפור הזה נקראה יחידת הג'יפים של צה"ל במלחמת השחרור "שועלי שמשון", ואורי אבנרי אף כתבשיר, שבו השווה בין שועלי שמשון בתנ"ך ליחידת הג'יפים. עד היום סמלה של חטיבת גבעתי הוא שועל.

 תמות נפשי
דלילה, אהובתו של שמשון, קשרה קשר עם הפלשתים. לאחר כמה נסיונות סרק היא הצליחה לפתות אותו וגילתה שכוחו מגיע משיערו הארוך. היא גזזה את שיערו והסגירה אותו תמורת כסף לפלשתים. הפלשתים, ששמחו על מפלת שמשון, ניקרו את עיניו וקשרו אותו לאבן ריחיים כדי שיסובב אותה. אך עם הזמן שיערו צמח מחדש וכוחו החל לחזור אליו.

 מותו של שמשון מתואר בתנ"ך: "וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ויאמרו: נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו. ויראו אותו העם ויהללו את אלוהיהם כי אמרו: נתן אלוהינו בידנו את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו. ויהי כי טוב כטוב לבם ויאמרו: קראו לשמשון וישחק לנו, ויקראו לשמשון מבית האסירים האסורים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו: הניחה אותי והמשני את העמודים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלושת אלפים איש ואשה הרואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל ה' ויאמר: ה' אלוהים זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים. וילפת שמשון את שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם, ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון: תמות נפשי עם פלשתים ויט בכוח ויפל הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביהו ויישאו אותו ויעלו ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו והוא שפט את ישראל עשרים שנה" (שופטים ט"ז).

 המדרש מוסיף כי ייחודו של שמשון היה בכך שנלחם בעצמו וללא עזרה מאנשי ישראל. "דן ידין עמו, זה שמשון בן מנוח ששפט את ישראל והושיעם מיד פלשתים. כאחד שבטי ישראל, ששפט שבטי ישראל כאחד שהקב"ה נקרא אחד, כשם שהקב"ה אינו מטריח על ישראל יותר מדאי כך שמשון היה שופט את ישראל ולא היה מטריח עליהם. וכן אמרו רבותינו (במס' סוטה) מאי דכתיב 'ה' אלוהים זוכרני נא וחזקני נא אך הפעם' וגו' (שופטים ט"ז), אמר שמשון לפני הקב"ה: רבש"ע זכור לי עשרים שנה שהייתי שופט את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום" (אוצר המדרשים, עמ' רכ"ח, ד"ה א', ויקרא יעקב).

 את שמשון אנו פוגשים הן בספרות הקדומה - לדוגמה, במחזהו של הרמח"ל "מעשה שמשון" (1724), והן בספרות העברית המודרנית - למשל, בספרו של זאב ז'בוטינסקי, "שמשון", שהיווה מקור השראה לצעירים רבים, ובשירה של לאה גולדברג, "אהבת שמשון".

להרחבה:  שופטים י"ג-ט"ז
איורים הקשורים לשמשון: אתר גשר

 
תחקיר: חנן צוקר

שמשון היה נזיר שהוקדש כבר בבטן אימו להיות מושיעה של ישראל . מלחמתו בפלשתים לוותה בקרבות מתוחכמים  תוך שימוש בשועלים, חידת חידות והתערות בתוך חיי הפלשתים. באחד ממעשי גבורתו שמשון הרג אלף פלשתים. באיזה כלי מלחמה השתמש שמשון בקרב זה?

א. אבני קלע
ב. לחי חמור
ג. זנבות שועלים

יודעים את התשובה? שלחו אותה לכאן ותוכלו לזכות בפרסים

מרגישים שאתם שולטים בהיסטוריה?  בית אבי חי מזמין אתכם בחג החנוכה לשעשועון לכל המשפחה שיתקיים ביום רביעי, כ"ט בכסלו, 16.12.2009. בואו עם הילדים לאחר צהריים של חנוכה משפחתי בטעם של פעם. לפרטים נוספים

 חידת שמשון
Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי