תנאי שימוש באתר בית אבי חי

גולשים יקרים!

אנא קראו את תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש".

חשוב לדעת! 

השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה ורישום) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. 
אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת. 
תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. 
הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת בית אבי חי על פי כל דין. 

מבוא 

1. עמותת בית אבי חי ע.ר. 580465011 (להלן – "בית אבי חי"), מפתחת ומפעילה את האתר. האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות בית אבי חי שכתובתו www.bac.org.il, או כל שם של תת מתחם (sub-domaine).

2. בית אבי חי יהיה רשאי לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או חלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

3. תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.

כללי

4. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.

5.האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 

6. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

6.1. "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו. 

6.2. "האחראי": "הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין. 

6.3. "מנוי": גולש אשר נרשם כחבר באתר.

6.4. "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל, הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

7. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, בתוכן והמידע המאוחסנים בו, שייכות לבית אבי חי ו/או לגופים הקשורים עמו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות. 

8. בית אבי חי ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו. 

9. הגולש מוותר על כל זכויותיו בכל תוכן המועלה לאתר על ידו ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) וכל הזכויות בתכנים אלה תהיינה של בית אבי חי בלבד. 

10. בית אבי חי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, בית אבי חי לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

11. בית אבי חי רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 

12. בית אבי חי יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 

13. בית אבי חי אינו אחראי לתכנים המוזנים ו/או מועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים והוא לא יוכל למנוע קיומו של חומר פוגע באתר.

14. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 13 לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם קיבל דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור המועלה על ידי גולש. ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עליו לנמק החלטה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בית אבי חי יהיה רשאי לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או אחראי על המנוי ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי

15. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 13-14 לעיל - גולש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע לבית אבי חי על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת info@bac.org.il. הודעת הגולש תכלול פרטים מדוייקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

16. הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

16.1. הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין. 

16.2. הוא וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות בית אבי חי, במסגרת שימושם באתר והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידי כל משתמש מטעמו. 

16.3. כל מידע שהוא ימסור לבית אבי חי או לכל גורם אחר לצורך רישום כמנוי ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסמו ושיועלה על ידו יהיה נכון, מדוייק, תואם את המציאות ואינו מטעה.

16.4. כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע להם כי בית אבי חי לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם בית אבי חי ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 

16.5. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. 

16.6. כי ידוע לו שבית אבי חי אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 

16.7. לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של בית אבי חי מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי בית אבי חי, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור בית אבי חי וכי כל הזכויות שמורות לבית אבי חי. 

16.8. לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר ו/או "להעלות" לאתר ו/או באמצעותו מידע שאינו רשאי להעלותו על פי דין או חוזה, כגון מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או אסור על פי החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר, דיני הגנת הפרטיות ודיני איסור לשון הרע. 

16.9. לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות. 

16.10. כי לא ייעשה כל שימוש, שינוי, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (link), לרבות קישור עמוק (deep link), אל האתר ו/או אל חלקיו, אלא אם כן בית אבי חי נתן לכך את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי בית אבי חי עלול להיות מחוייב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שבית אבי חי יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו לבית אבי חי בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה הפרת סעיף זה על ידו יהיה בית אבי חי זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.

16.11. לפצות ו/או לשפות מייד עם דרישה ראשונה את בית אבי חי ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד בית אבי חי בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש ו/או מנוי, שומר בית אבי חי על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש ו/או המנוי מתחייב לשתף פעולה עם בית אבי חי בכל הליך משפטי כאמור.

רישום כמנוי לאתר ורכישות באמצעות האתר

17. גולשים שמלאו להם 18 שנה, המעוניינים בכך יכולים להירשם כמנויים לאתר וליהנות ממגוון השירותים שיוצע מעת לעת למנויים. כחלק מתהליך הרישום ידרש הגולש המבקש להירשם כמנוי לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "הסיסמא" ו- "שם משתמש", לפי העניין). במהלך הליך הרישום ולאחריו מתחייב המנוי: 

17.1. לספק בכל מקום באתר בו הדבר נדרש מידע מדויק, מלא ומעודכן. 

17.2. לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 

17.3. לעדכן את בית אבי חי בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות המנוי. 

18. מובהר בזאת, כי אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם ו/או גוף אחר ו/או שם הדומה לו באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו, ואין להשתמש בשם הנתון לזכויות אדם ו/או גוף אחר. בית אבי חי שומר לעצמו את הזכות, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע. 

19. המנוי יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

20. המנוי ניתן לביטול על ידי המנוי בכל עת בהודעה בכתב לבית אבי חי. 

21. לבית אבי חי הזכות לבטל מנוי באופן מיידי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, לרבות תנאי תשלום ו/או מועדם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לו על פי דין ו/או ההסכם. 

22. בית אבי חי שומר על זכותו לדרוש תשלום עבור השירותים המוצעים באתר או חלקם, לעדכן, מעת לעת, את המחירים ו/או את דרך החיוב בעבור שירותי האתר, וגביית התשלומים תיעשה לפי תעריף ובדרכים שיפורסמו, מעת לעת באתר.

שימוש בשירותי הודעות 

23. האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד שירותי פורומים, בלוגים, צ'אטים, קהילות וכדומה (כל השירותים הנ"ל להלן: "שירותי הודעות"). שירותי ההודעות הנן בגדר תקשורת ציבורית, כך שכל תוכן המפורסם או מועלה במסגרת שירותים אלה על ידי כל גולש חשוף וגלוי לעיונם של אחרים. לפיכך, בכל שימוש בשירותי ההודעות יש לנקוט זהירות בפרסום נתונים אישיים, פרטים מזהים של הגולש עצמו או של כל אחד הקשור אליו או של כל פרט רגיש אחר. 

24. השימוש בשירותי ההודעות יעשה אך ורק למשלוח ולקבלת הודעות ומידע המתאימים לכל שירות. במסגרת השימוש בשירותי הודעות אין לבצע את הפעולות הבאות: 

24.1. הפרת כל דין, לרבות תנאי שמוש אלה.

24.2. איום, העלבה, הפחדה, הטרדה, השמצה של כל אדם אחר, לרבות כל תאגיד.

24.3. פרסום ו/או הפצה ו/או העלאת קבצים (upload) של כל מידע, תוכן, פרטים או כל חומר אחר מכל סוג שהוא, אשר יש בו משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק: הפרת החוק הפלילי, הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, פגיעה בפרטיות ו/או בשם הטוב, לשון הרע, ניבול פה, תועבה, השמצה הסתה ותכנים פורנוגרפיים.

24.4. הפצה ו/או פרסום ו/או העלאת קבצים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, "סוס טרויאני", "תולעת" ו/או כל קובץ אחר העלול להזיק ו/או לפגוע ו/או להעביר מידע כלשהו המצוי ברשות צד שלישי ללא ידיעתו והסכמתו של אותו צד שלישי או העלולים לפגוע בצד שלישי או ברכושו.

24.5. ביצוע סקרים, משאלים, תחרויות, מכתבי שרשרת ו"משחקי פירמידה".

24.6. כל פרסום ו/או מידע ו/או הצעה בעלי אופי מסחרי.

24.7. כל הגבלה, הפרעה או מניעה של שימוש והנאה של גולשים אחרים בשירותי ההודעות ו/או באתר. 

25. בית אבי חי יהיה רשאי, אך לא חייב, לפקח על פעילות שירותי ההודעות, ובכלל זה יהיה רשאי לבחון ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק ו/או לערוך כל תוכן המופיע בשירותי ההודעות, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד בית אבי חי לביצוע האמור לעיל, ואין בו כדי לגרוע מאחריות הגולש. 

26. בית אבי חי מספק את הפלטפורמה לשרותי ההודעות, אך אינו אחראי לתוכן המפורסם בהם על ידי הגולשים. לפיכך, בית אבי חי לא יישא בכל אחריות בגין פרסום תכנים כלשהם במסגרת שירותי ההודעות ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. 

רכישת כרטיסים

27. באתר תתאפשרנה רכישות כרטיסים על ידי הגולש למופעים ו/או אירועים בבית אבי חי, ובלבד שמלאו לו 18 שנים. רכישות אלה תהיינה כרוכות במסירת פרטים כפי שיידרש על מנת לבצע את הרכישה. 

28. הגולש מתחייב למסור, בעת ביצוע הזמנת כרטיס, את כל הפרטים הנדרשים לכך באופן מלא ומדוייק. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין מסירת פרטים לא מדוייקים ו/או לא מלאים, אם הגולש מסר פרטים לא מלאים ו/או לא מדוייקים, לא יהיה בית אבי חי אחראי לכל תקלה בהזמנת הכרטיסים ו/או במסירתם לגולש.

29. במקרה של ביטול רכישה ו/או מנוי על ידי הגולש, לא יהיה בית אבי חי מחוייב להחזיר סכום כלשהו שנגבה על ידו, והחזר כספים ייעשה במקרים חריגים בלבד, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של בית אבי חי. 

30. הכרטיסים יישמרו עבור הגולש בקופת בית אבי חי, עד ל- 20 דקות לאחר תחילת האירוע. 

31. הזכות לבצע בכל עת שינויים בתכנית מכל מין וסוג (לרבות תוכן, שעה, אורך של הופעה, אומנים ו/או שחקנים המופיעים וכיוצ"ב) שמורה לבית אבי חי. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה בית אבי חי רשאי לשנות את אולם האירוע ו/או לדחות את שעת תחילתו לפרק זמן שלא יעלה על 30 דק', ללא הודעה מוקדמת לגולש, והגולש לא יהיה זכאי בשל כך לבטל את הרכישה או לסעד אחר כלשהו. 

32. כמו כן, יהיה בית אבי חי רשאי לבטל אירוע ו/או להקדים את שעת תחילתו ו/או לדחותה לפרק זמן העולה על 30 דק', והגולש יהיה בשל כך זכאי אך ורק לבטל את רכישת הכרטיסים. בשום מקרה לא יהיה הגולש זכאי לתשלום כספי כלשהו מבית אבי חי או לסעד אחר, מעבר להחזר כספים ששילם עבור כרטיסים בעקבות ביטול הרכישה על פי סעיף זה.

33. בנוסף לאמור בהסכם זה, יחולו על רכישות כרטיסים התנאים המפורטים באתר בנוגע לאירוע הספציפי. 

34. ידוע לגולש, כי מכירת הכרטיסים נעשת עבור בית אבי חי על ידי חברת "פרמיום פתרונות מסחר אלקטרוני בע'מ" ("חברת הכרטיסים"), והוא מסכים כי בית אבי חי יעביר את כל הפרטים אותם הוא ימסור לצורך רכישת הכרטיסים לחברת הכרטיסים. בית אבי חי אינו נושא באחראיות כלשהי בגין השימוש שנעשה על ידי חברת הכרטיסים בנתונים המועברים עליה. ידוע לגולש והוא מסכים, כי הצהרת הפרטיות של בית אבי חי המפורסמת באתר אינה חלה על חברת הכרטיסים וייתכן שחברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטים המועברים אליה, שלא בהתאם להצהרת הפרטיות של בית אבי חי. 

הגבלת אחריות

35. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). בית אבי חי אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי בית אבי חי נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.

36. ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם בית אבי חי. ככל שדבר זה צויין באתר, לא יישא בית אבי חי באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים. 

37. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, בית אבי חי לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 

38. פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד בית אבי חי לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי בית אבי חי לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינו אחראי לאמור בהם. למען הסר ספק, בית אבי חי אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד בית אבי חי ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 

39. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). בית אבי חי אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. בית אבי חי אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר בית אבי חי אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צויין במפורש. בית אבי חי מצהיר, כי לא ננקטו מטעמה צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. בית אבי חי ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

40. בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.

41. בית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

הפרת הסכם זה

42. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לבית אבי חי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיה בית אבי חי זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.

43. במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי בית אבי חי יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.

שונות 

44. בית אבי חי בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים ו/או מנויים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש או המנוי מראש ובתנאי שזכויות הגולש ו/או המנוי, לפי העניין, לא תפגענה.

45. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל בלבד. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים, ובו בלבד. 

46. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין בית אבי חי לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של בית אבי חי במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

47. השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש ולכל מנוי באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר, נעשה על מנת לשקף נכונה את משמעותם של הוראות תנאי שימוש אלא, אך ככל שתהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת. 

48. בית אבי חי יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות: 

48.1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 

48.2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש או המנוי כפי שנמסרה על ידו.

49. המנוי וכן כל גולש רשאי להעביר לבית אבי חי הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@bac.org.il . כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו למנוי באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 

הצהרת פרטיות לאתר 

הצהרת פרטיות זו בצירוף תנאי השימוש באתר מהווים יחד הסכם בין הגולש לבין החברה, ועל כן- יש לקרוא אותה ואת תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר.

1. בית אבי חי מפתח ומפעיל האתר, מייחס חשיבות רבה לשמירת פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר והוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן עליה.

2. מסירת מידע כלשהו מצדו של גולש באתר אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה ולשימוש ברוב השירותים באתר, אך תידרש מסירת פרטים לצורך קבלת שירותים מסויימים, כפי שיוגדרו על ידי בית אבי חי מעת לעת, על מנת להגן על זכויות בית אבי חי ולאפשר מתן שירותים אלה.

3. שימוש בשירותים מסוימים באתר ורישום כמנוי עשויים לחייב מסירת פרטים שונים בהתאם לאופי השירות. אם אין ברצונכם למסור פרטים אלה, אל תעשו שימוש בשירות האמור או אל תירשמו כמנויים לאתר.

4. בית אבי חי אינו מוכר ו/או מעביר לצדדים שלישיים ו/או חושפת פרטים מזהים של גולשים, אלא על פי צו של בית משפט ו/או כל ערכאה אחרת בעלת סמכות ליתן צו כאמור ו/או על פי אישור בכתב של הגולש ו/או לצורך גביית תשלום מן הגולש, בין בעצמה בין באמצעות חברת אשראי או גורם אחר ו/או במסגרת ו/או לצורך הליכים משפטיים בין בית אבי חי לבין הגולש ו/או במקרה שמסירת המידע נחוצה, לפי שיקול דעתה של החברה למניעת נזקי גוף או רכוש חמורים של גורם אחר ו/או במקרה שהגולש ביצע במסגרת שימושו באתר או באמצעותו, פעולות בניגוד לדין לרבות תנאי השימוש או פעולות הנחזות להיות כאלה או ניסיון לבצען.

5. מידע על אודות גולש לא יופיע באתר אלא בהסכמת הגולש בלבד. 

6. פרטי כרטיס אשראי הנמסרים כחלק מהליך רכישת מוצרים ושירותים באתר משמשים לסליקה בלבד, והם נמחקים לאחר ביצוע הסליקה ו/או ככל שיידרש אחסון פרטים אלה על ידי חברת האשראי הדבר ייעשה בהתאם להנחיות חברת האשראי ובאופן שלא יאפשר שימוש חוזר באותם נתונים, ללא אישור הגולש.

7. בית אבי חי אינו אחראי לכללי ולמדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים שקישורים אליהם (links) מופיעים באתר. על הגולשים לבדוק בעצמם את כללי ואת מדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, וכל מידע הנמסר על ידי הגולשים לאותם אתרים אחרים נמסר על אחריותם המלאה והבלעדית.

8. גולשים המעוניינים בכך יוכלו למסור פרטים, במידה שאינה עולה על הנדרש, על מנת לקבל מידע, עדכונים או פרסומים שונים מבית אבי חי, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני. גולש שיבקש לתקן או למחוק את פרטיו, יודיע לבית אבי חי באמצעות פנייה לכתובת info@bac.org.il. 

9. לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי בית אבי חי.

ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 

10. לידיעתכם – בית אבי חי עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם Cookies, מהמפרסמים של בית אבי חי. בית אבי חי אינו שולט ב- Cookies אלה. גם משלוח Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט, ובית אבי חי לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח Cookies על ידי המפרסמים שלה ו/או על ידי צדדים שלישיים.